8. Bieg Marchewkowy im. Andrzeja Żukowskiego
10km
Słowino - Gmina Darłowo
18 listopada 2023r.

REGULAMIN

 

 1. Cel imprezy
  • Upamiętnienie Andrzeja Żukowskiego.
  • Promocja zdrowego stylu życia.
  • Upowszechnienie biegania, jako jednej z najprostszych form ruchu.
  • Promocja Gminy Darłowo i miejscowości Słowino.​
 2. Organizatorzy, sponsorzy, patroni medialni
  • Organizator – Urząd Gminy Darłowo.
  • Organizator – Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe.     
  • Partner – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.
  • Partner – Darłowska Lokalna Grupa Rybacka.
  • Partner – Straż Gminna Gminy Darłowo.
 3. Miejsce, termin, program:
  • MIEJSCE: woj. Zachodniopomorskie, Gmina Darłowo, miejscowość Słowino.
  • TERMIN: 18 listopada 2023 r. (sobota).
  • Godzina 11:00 – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobie Andrzeja Żukowskiego.
  • Godzina 11:50 – oficjalne rozpoczęcie zawodów, powitanie zawodników i kibiców.
  • Godzina 12:00 – start biegu zlokalizowany przy kościele w Słowinie.
  • Godzina 13:40 – dekoracja, losowanie nagród, zakończenie imprezy (świetlica w Słowinie).
 4. Trasa:
  • Dystans: 10km - trasa z atestem 
  • Nawierzchnia: 99% asfalt, 1% polbruk
  • Przebieg trasy: Słowino – Boleszewo – Słowino (mapa trasy tutaj >)
 5. Warunki uczestnictwa:
  • Dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu lub po podpisanie oświadczenia o możliwości udziału w zawodach w Biurze Zawodów.
  • Wypełnienie karty uczestnika lub zgłoszenie za pomocą systemu zgłoszeń na stronie internetowej https://dostartu.pl/8-bieg-marchewkowy-im-andrzeja-zukowskiego-v10026 
  • Uiszczenie opłaty startowej – 50zł, przed wyczerpaniem limitu odnotowanych 140 opłaconych zawodników i nie później niż do 15 listopada 2023 roku włącznie.
  • Weryfikacja zawodnika poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na karcie uczestnika w Biurze Zawodów, w tym na oświadczeniu dot. stanu zdrowia.
  • Zapoznanie się z Regulaminem Biegu oraz jego akceptacja.
  • Respektowanie poleceń Organizatora i odpowiednich służb.
  • Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją przez zawodnika niniejszego regulaminu.
  • Limit zawodników biorących udział w zawodach – 150 osób. W tym:
   • 140 miejsc dostępnych poprzez system zgłoszeń online (limit wyczerpuje się w momencie odnotowania 140 zawodników z uiszczoną opłatą startową);
   • 10 miejsc dla osób zaproszonych przez organizatora.
  • Zawodnik musi mieć ukończone 16 lat w dniu biegu.
  • Osoby, które w dniu zawodów nie osiągną wieku pełnoletniego zobowiązane są dostarczyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach (możliwe podpisanie zgody na miejscu) .
  • Osoby zdyskwalifikowane za doping nie mają prawa startu w biegu.
 6. Zgłoszenia:
  • Zgłoszeń można dokonywać od 18 października 2023 roku od godziny 18:00 poprzez wypełnienie formularza elektronicznego na stronie internetowej: https://dostartu.pl/8-bieg-marchewkowy-im-andrzeja-zukowskiego-v10026.
  • Weryfikacja zawodników przeprowadzona zostanie w Biurze Zawodów poprzez przyjęcie podpisanej przez zawodnika karty uczestnika, sprawdzenie jednorodności danych z karty uczestnika z danymi zawartymi na dokumencie (ze zdjęciem) przedłożonym przez zawodnika oraz wydanie numeru startowego (po uiszczeniu stosownej opłaty).
 7. Opłaty:
  • Opłata startowa wynosi 50zł.
  • Opłatę należy uiścić przed wyczerpaniem limitu odnotowanych 140 opłaconych zawodników i nie później niż do 15 listopada 2023 roku wykorzystując do tego system płatności internetowych przy formularzu rejestracyjnym.
  • Podczas weryfikacji w Biurze zawodów należy okazać się dokumentem tożsamości ze zdjęciem oraz stosownym dowodem wpłaty, jeżeli nie została ona wcześniej odnotowana przez Organizatora.
 8. Biuro zawodów:
  Biuro zawodów otwarte będzie w dniu zawodów od godziny 10:00 do godziny 11:30 i mieścić się będzie w świetlicy wiejskiej w Słownie (około 150 metrów od startu).
 9. Pomiar czasu i klasyfikacja:
  • Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie za pomocą bezzwrotnych chipów.
  • Klasyfikacje będą prowadzone na podstawie zmierzonego czasu brutto.
  • Prowadzone będą następujące klasyfikacje:
   • generalna kobiet
   • generalna mężczyzn
   • kobiet z terenu wiejskiej Gminy Darłowo
   • mężczyzn z terenu wiejskiej Gminy Darłowo
 10. Nagrody:
  • Medal dla każdego zawodnika, który ukończy bieg.
  • W klasyfikacji kobiet i mężczyzn statuetki dla 3 pierwszych zawodniczek i zawodników.
  • W klasyfikacji kobiet i mężczyzn z terenu Gminy Darłowo statuetki dla 3 pierwszych zawodniczek i zawodników.
  • Dla wszystkich zawodników, którzy ukończą bieg zostanie przeprowadzony quiz z 5 nagrodami pieniężnymi po 100zł każda.
 11. Postanowienia końcowe:
  • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
  • Opiekę medyczną zapewnia Organizator.
  • Szatnie, toalety i depozyt zapewnia Organizator.
  • Na trasie 8. Biegu Marchewkowego im. Andrzeja Żukowskiego Organizator zapewni 1 punkty z wodą zlokalizowany na 5km trasy.
  • Po zakończeniu biegu dla wszystkich zawodników dostępne będą:
   • woda (na mecie),
   • herbata (w biurze zawodów),
   • kawa (w biurze zawodów),
   • zupa + chleb (w biurze zawodów),
   • ciasto marchewkowe (w biurze zawodów),
   • grzaniec (w biurze zawodów).
  • Organizator gromadzi i przetwarza dane osobowe uczestników biegów zgodnie zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
  • Podpisanie i złożenie karty uczestnika (zgłoszenia) jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
  • W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
  • Organizator zastrzega sobie prawo wyłącznej interpretacji niniejszego regulaminu.
  • Więcej informacji o wydarzeniu na stronie http://biegmarchewkowy.pl
  • Dodatkowe informacje można uzyskać korzystając z kontaktów wymienionych poniżej:
   Tel. Komórkowe: 604-917-740, 782-331-158, 505-224-729
   Tel. Stacjonarne (pon. - pią. 7:30 - 15:00): 94-344-63-12, 94-344-63-16
   Mail: biuro@biegmarchewkowy.pl lub promocja@ugdarlowo.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), (RODO) Administrator Danych przekazuje następującą informacje:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy w Darłowie danych osobowych interesantów jest Gmina Darłowo reprezentowana przez Wójta Gminy Darłowo z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo, kontakt: telefon: +48 (94) 344 63 01 , e-mail: poczta@ugdarlowo.pl
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:  iod@ugdarlowo.pl
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji ustawowo nałożonych zadań publicznych wykonywanych przez Urząd Miejski w Darłowie, tj. Wynikających z obowiązujących przepisów prawa – z zaznaczeniem, że ilekroć pozyskiwanie i przetwarzanie danych jest wyraźnie uregulowane prawem nie zachodzi potrzeba realizacji obowiązku wynikającego z art. 14 ust 1 i 2 RODO;
 4. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne i pomocne w celu realizacji w/w zadań, wykonywania umów, zleceń, rekrutacji oraz innych zobowiązań prawnych i przetwarzane będą wyłącznie w tym celu;
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Pani/Pana Danych osobowych innemu Administratorowi Danych;
 6. Dane mogą być udostępniane przez Administratora Danych jedynie podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa;
 7. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e  i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 8. Ma Pani/Pan prawo uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art. 15 RODO dotyczącej:
  • występowania Państwa danych w zbiorach Administratora;
  • celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
  • stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
  • ewentualnym źródle pozyskania danych;
  • prawo sprostowania Państwa danych;
  • udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
  • planowanego okresu przechowywania danych;
  • oraz inne wynikające z Rozporządzenia.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz przepisów szczególnych;
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art. 79, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Bieg Marchewkowy im. Andrzeja Żukowskiego
10km
Słowino - Gmina Darłowo
Organizatorzy: Urząd Gminy Darłowo i Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Darłowie
Kontakt:
biuro@biegmarchewkowy.pl lub promocja@ugdarlowo.pl
tel. 782 331 158 lub 505 224 729